馬可福音

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

馬可福音第1章

可1:1 上帝的子 (11 .1 有的抄本無 「上帝的子」 此句。 )耶穌基督的福音按呢開始。
 Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok ê hok-im án-ni khai-sí.
可1:2 先知以賽亞的冊有記載: 上帝講: 看啊,我差我的使者做你的先鋒, 伊欲給你開路。 
Sian-ti Í-sài-a ê chheh ū kì-chài, Siōng-tè kóng: Khòaⁿ ah, góa chhe góa ê sù-chiá chòe lí ê sian-hong, i beh kā lí khui-lō͘. 
可1:3 有聲佇曠野啲喝: 著為主準備道路, 為著伊修直小路。 
Ū siaⁿ tī khòng-iá teh hoah: Tio̍h ūi Chú chún-pī tō-lō͘, ūi-tio̍h I siu-ti̍t sió-lō͘. 
可1:4 果然,約翰佇曠野出現,給人洗禮,宣揚講:「著悔改,領受洗禮,上帝就赦免恁的罪。」
Kó-jiân, Iok-hān tī khòng-iá chhut-hiān, kā lâng sóe-lé, soan-iông kóng, “Tio̍h hóe-kái, niá-siū sóe-lé, Siōng-tè chiū sià-bián lín ê chōe.”
可1:5 猶太逐所在有真多人及耶路撒冷所有的人攏出來,去約翰遐,告白家己的罪,佇約旦河對伊領受洗禮。
Iû-thài ta̍k só͘-chāi ū chin chōe lâng kap Iâ-lō͘-sat-léng só͘-ū ê lâng lóng chhut-lâi, khì Iok-hān hia, kò-pe̍k ka-kī ê chōe, tī Iok-tàn-hô tùi i niá-siū sóe-lé.
可1:6 約翰穿駱駝毛的衫,腰縖皮帶,食草蜢及野蜜。
Iok-hān chhēng lo̍k-tô-mn̂g ê saⁿ, io hâ phê-tòa, chia̍h chháu-meh kap iá-bi̍t.
可1:7 伊宣揚講:「有一位比我較有權能的佇我後面啲來,我連踞落去給伊解鞋帶都袂堪得。
I soan-iông kóng, “Ū chi̍t ūi pí góa khah ū koân-lêng-ê tī góa āu-bīn teh lâi, góa liân khû lo̍h-khì kā I tháu ôe-tòa to bōe kham-tit.
可1:8 我用水給恁洗禮,呣拘伊欲用聖神給恁洗禮。」
Góa ēng chúi kā lín sóe-lé, m̄-kú I beh ēng Sèng Sîn kā lín sóe-lé.”
可1:9 過無幾日,耶穌對加利利的拿撒勒來,佇約旦河對約翰領受洗禮。
Kè bô kúi-ji̍t, Iâ-so͘ tùi Ka-lī-lī ê Ná-sat-le̍k lâi, tī Iok-tàn-hô tùi Iok-hān niá-siū sóe-lé.
可1:10 耶穌一下對水裡起來,就看見天裂開,聖神親像粉鳥降落佇伊身上。
Iâ-so͘ chi̍t-ē tùi chúi-ni̍h khí-lâi, chiū khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ li̍h-khui, Sèng Sîn chhin-chhiūⁿ hún-chiáu kàng-lo̍h tī I sin-chiūⁿ.
可1:11 閣對天有聲講:你是我所疼的子, 你,我真意愛。
Koh tùi thiⁿ ū siaⁿ kóng: Lí sī góa só͘ thiàⁿ ê Kiáⁿ, lí, góa chin ì-ài.
可1:12 聖神隨時催迫耶穌去曠野。
 Sèng Sîn sûi-sî chhui-pek Iâ-so͘ khì khòng-iá.
可1:13 伊佇曠野四十日久受撒旦試探;伊一直攏及野獸做夥,呣拘有天使啲給伊伺候。
I tī khòng-iá sì-cha̍p ji̍t kú siū Sat-tàn chhì-thàm; I it-ti̍t lóng kap iá-siù chòe-hé, m̄-kú ū thiⁿ-sài teh kā I sū-hāu.
可1:14 約翰受掠了後,耶穌去加利利宣揚上帝的福音,
Iok-hān siū lia̍h liáu-āu, Iâ-so͘ khì Ka-lī-lī soan-iông Siōng-tè ê hok-im,
可1:15 講:「時機到啊,上帝的主權啲欲實現啦,著悔改,信福音。」
kóng, “Sî-ki kàu à, Siōng-tè ê chú-koân teh-beh si̍t-hiān lah, tio̍h hóe-kái, sìn hok-im.”
可1:16 耶穌對加利利湖邊經過的時,看著西門及伊的小弟安得烈佇湖裡啲拋網,因為怹是掠魚的。
Iâ-so͘ tùi Ka-lī-lī ô͘-piⁿ keng-kè ê sî, khòaⁿ-tio̍h Se-bûn kap i ê sió-tī An-tek-lia̍t tī ô͘-ni̍h teh pha-bāng, in-ūi in sī lia̍h-hî-ê.
可1:17 耶穌對怹講:「來隨我,我欲互恁得著人親像掠魚的得著魚。」
Iâ-so͘ tùi in kóng, “Lâi tè góa, góa beh hō͘ lín tit-tio̍h lâng chhin-chhiūⁿ lia̍h-hî-ê tit-tio̍h hî.”
可1:18 怹隨時給網放咧,去隨耶穌。
In sûi-sî kā bāng pàng-leh, khì tè Iâ-so͘.
可1:19 行無偌遠,耶穌看著西庇太的子雅各及伊的小弟約翰佇船頂啲整理網。
Kiâⁿ bô jōa hn̄g, Iâ-so͘ khòaⁿ-tio̍h Se-pí-thài ê kiáⁿ Ngá-kok kap i ê sió-tī Iok-hān tī chûn-téng teh chéng-lí bāng.
可1:20 伊隨時呼召怹,怹就將老父西庇太及倩的工人放佇船頂,隨耶穌去。
I sûi-sî ho͘-tiàu in, in chiū chiong lāu-pē Se-pí-thài kap chhiàⁿ ê kang-lâng pàng tī chûn-téng, tè Iâ-so͘ khì.
可1:21 耶穌及伊的門徒到迦百農;安息日一下到,伊隨時入去會堂教示。
Iâ-so͘ kap I ê bûn-tô͘ kàu Ka-pek-lông; An-hioh-ji̍t chi̍t-ē kàu, I sûi-sî ji̍p-khì hōe-tn̂g kà-sī.
可1:22 眾人對伊的教示感覺非常希奇,因為伊的教示真有權威,及經學教師無相像。
Chèng-lâng tùi I ê kà-sī kám-kak hui-siông hi-kî, in-ūi I ê kà-sī chin ū koân-ui, kap keng-ha̍k-kàu-su bô sio-siâng.
可1:23 彼時,會堂內有一個邪神附身的人雄雄喝出來:
Hit sî, hōe-tn̂g lāi ū chi̍t ê siâ-sîn hū-sin ê lâng hiông-hiông hoah chhut-lâi,
可1:24 「拿撒勒人耶穌,你插阮!你來欲毀滅阮是無?我知你是什麼人;你是上帝的聖者。」
“Ná-sat-le̍k-lâng Iâ-so͘, lí mài chhap goán! Lí lâi beh húi-bia̍t goán sī bô? Góa chai lí sī sím-mi̍h-lâng; lí sī Siōng-tè ê Sèng-chiá.”
可1:25 耶穌給伊責備講:「恬恬!對此個人出去!」
Iâ-so͘ kā i chek-pī kóng, “Tiām-tiām! Tùi chit-ê lâng chhut-khì!”
可1:26 邪神互彼個人抽惙,大聲喝一聲,就對伊出去。
Siâ-sîn hō͘ hit-ê lâng thiu-chhoah, tōa-siaⁿ hoah chi̍t siaⁿ, chiū tùi i chhut-khì.
可1:27 眾人著驚,議論紛紛講:「這是什麼代誌?是有權柄的新教示!伊命令邪神,怹攏降服。」
Chèng-lâng tio̍h-kiaⁿ, gī-lūn-hun-hun kóng, “Che sī sím-mi̍h tāi-chì? Sī ū koân-pèng ê sin kà-sī! I bēng-lēng siâ-sîn, in lóng hâng-ho̍k.”
可1:28 耶穌的名聲隨時傳到加利利及周圍逐所在。
Iâ-so͘ ê miâ-siaⁿ sûi-sî thoân kàu Ka-lī-lī kap chiu-ûi ta̍k só͘-chāi.
可1:29 耶穌一下離開會堂,隨時導雅各及約翰去西門及安得烈怹兜。
Iâ-so͘ chi̍t-ē lī-khui hōe-tn̂g, sûi-sî chhōa Ngá-kok kap Iok-hān khì Se-bûn kap An-tek-lia̍t in tau.
可1:30 西門的丈姆抵啲發熱,倒佇眠床,怹隨時將伊的情形給耶穌講。
Se-bûn ê tiūⁿ-ḿ tú teh hoat-jia̍t, tó tī bîn-chhn̂g, in sûi-sî chiong i ê chêng-hêng kā Iâ-so͘ kóng.
可1:31 耶穌行倚去牽伊的手,給伊扶起來;伊的熱退去,就給怹伺候。
Iâ-so͘ kiâⁿ óa-khì khan i ê chhiú, kā i hû khí-lâi; i ê jia̍t thòe-khì, chiū kā in sū-hāu.
可1:32 黃昏,日落的時,眾人將逐種病人及鬼附身的人攏導來耶穌遐。
Hông-hun, ji̍t-lo̍h ê sî, chèng-lâng chiong ta̍k chióng pīⁿ-lâng kap kúi hū-sin ê lâng lóng chhōa lâi Iâ-so͘ hia.
可1:33 通城的人攏聚集佇門口。
Thong-siâⁿ ê lâng lóng chū-chi̍p tī mn̂g-kháu.
可1:34 耶穌醫好真多患著逐款病的人,閣趕出真多鬼。伊呣准鬼講話,因為怹知伊是什麼人。
Iâ-so͘ i-hó chin chōe hoān-tio̍h ta̍k khoán pīⁿ ê lâng, koh kóaⁿ-chhut chin chōe kúi. I m̄-chún kúi kóng-ōe, in-ūi in chai I sī sím-mi̍h-lâng.
可1:35 隔日透早,天猶未光,耶穌就起來,出去偏僻無人住的所在,佇遐祈禱。
Keh-ji̍t thàu-chá, thiⁿ iáu-bē kng, Iâ-so͘ chiū khí-lâi, chhut-khì phian-phiah bô lâng tòa ê só͘-chāi, tī hia kî-tó.
可1:36 西門及同伴去尋伊。
Se-bûn kap tâng-phōaⁿ khì chhē I.
可1:37 怹尋著就給伊講:「逐個攏啲尋你。」
In chhē-tio̍h chiū kā I kóng, “Ta̍k ê lóng teh chhē lí.”
可1:38 耶穌應講:「咱來去附近的庄社,我嘛通佇遐傳道,因為這是我出來的目的。」
Iâ-so͘ ìn kóng, “Lán lâi-khì hù-kūn ê chng-siā, góa mā thang tī hia thoân-tō, in-ūi che sī góa chhut-lâi ê bo̍k-te̍k.”
可1:39 耶穌去加利利逐所在,佇怹的會堂傳道閣趕鬼。
Iâ-so͘ khì Ka-lī-lī ta̍k só͘-chāi, tī in ê hōe-tn̂g thoân-tō koh kóaⁿ-kúi.
可1:40 有一個痲瘋病人來懇求耶穌,跪落去對伊講:「你若肯,會當互我清氣。」
Ū chi̍t ê bâ-hong pīⁿ-lâng lâi khún-kiû Iâ-so͘, kūi lo̍h-khì tùi I kóng, “Lí nā khéng, ōe-tàng hō͘ góa chheng-khì.”
可1:41 耶穌滿心憐憫,伸手給伊摸,講:「我肯,互你清氣!」
Iâ-so͘ móa-sim lîn-bín, chhun-chhiú kā i bong, kóng, “Góa khéng, hō͘ lí chheng-khì!”
可1:42 伊的痲瘋隨時無去,伊就清氣。
I ê bâ-hong sûi-sî bô-khì, i chiū chheng-khì.
可1:43 耶穌隨時叫伊離開,嚴嚴給伊吩咐,
Iâ-so͘ sûi-sî kiò i lī-khui, giâm-giâm kā i hoan-hù,
可1:44 講:「千萬呣通給人講。不過你著去互祭司驗,閣照摩西的規定為著你有得著清氣獻祭物,通對眾人證明。」
kóng, “Chhian-bān m̄-thang kā lâng kóng. Put-kò lí tio̍h khì hō͘ chè-si giām, koh chiàu Mô͘-se ê kui-tēng ūi-tio̍h lí ū tit-tio̍h chheng-khì hiàn chè-mi̍h, thang tùi chèng-lâng chèng-bêng.”
可1:45 呣拘,伊一下出去就四界宣傳報揚此個消息,致到耶穌袂當公開入城,煞著住佇城外偏僻的所在。眾人猶原對逐所在去尋伊。
M̄-kú, i chi̍t-ē chhut-khì chiū sì-kòe soan-thoân pò-iông chit-ê siau-sit, tì-kàu Iâ-so͘ bōe-tàng kong-khai ji̍p-siâⁿ, soah tio̍h tòa tī siâⁿ-gōa phian-phiah ê só͘-chāi. Chèng-lâng iû-goân tùi ta̍k só͘-chāi khì chhē I.

馬可福音

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Please publish modules in offcanvas position.