路加福音

章 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

路加福音第1章

路1:1 所尊敬的提阿非羅先生:佇阮中間所發生的代誌,已經有真多人整理閣編寫;,
Só͘ chun-kèng ê Thê-o-hui-lô sian-siⁿ: Tī goán tiong-kan só͘ hoat-seng ê tāi-chì, í-keng ū chin chōe lâng chéng-lí koh phian-siá;
路1:2 諸個代誌是照許個對起頭就親目看見的人及傳道的人所傳授互阮的。
chiah-ê tāi-chì sī chiàu hiah-ê tùi khí-thâu chiū chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ ê lâng kap thoân-tō ê lâng só͘ thoân-siū hō͘ goán ê.
路1:3 諸個攏總的代誌,我有對頭到尾詳細查考,才想講著為著你照順序寫出來,
Chiah-ê lóng-chóng ê tāi-chì, góa ū tùi thâu kàu bé siông-sè chhâ-khó, chiah siūⁿ-kóng tio̍h ūi-tio̍h lí chiàu sūn-sū siá chhut-lâi,
路1:4 互你通明白所學習的道理是確實。
hō͘ lí thang bêng-pe̍k só͘ ha̍k-si̍p ê tō-lí sī khak-si̍t.
路1:5 希律做猶太王的時,有一個亞比雅班的祭司,名叫做撒迦利亞;伊的某伊利莎白嘛是祭司亞倫的後代。
Hi-lu̍t chòe Iû-thài-ông ê sî, ū chi̍t ê A-pí-ngá pan ê chè-si, miâ kiò-chòe Sat-ka-lī-a; i ê bó͘ I-lī-sa-pe̍k mā-sī chè-si A-lûn ê hō͘-tāi.
路1:6 怹兩人完全遵守主一切的誡命及規例,互上帝看做義人。
In nn̄g lâng oân-choân chun-siú Chú it-chhè ê kài-bēng kap kui-lē, hō͘ Siōng-tè khòaⁿ-chòe gī-lâng.
路1:7 怹無子,因為伊利莎白袂生,怹兩人嘛攏已經真老。
In bô kiáⁿ, in-ūi I-lī-sa-pe̍k bōe siⁿ, in nn̄g lâng mā lóng í-keng chin lāu.
路1:8 有一日,撒迦利亞值班,佇上帝的面前執行祭司的職務。
Ū chi̍t ji̍t, Sat-ka-lī-a ti̍t-pan, tī Siōng-tè ê bīn-chêng chip-hêng chè-si ê chit-bū.
路1:9 照祭司職的規例,伊抽著鬮入去主的聖所燒香。
Chiàu chè-si-chit ê kui-lē, i thiu-tio̍h khau ji̍p-khì Chú ê sèng-só͘ sio-hiuⁿ.
路1:10 伊啲燒香的時,歸大陣民眾佇外面啲祈禱。
I teh sio-hiuⁿ ê sî, kui tōa-tīn bîn-chiòng tī gōa-bīn teh kî-tó.
路1:11 有主的一個天使顯現,徛佇香壇的正旁。
Ū Chú ê chi̍t ê thiⁿ-sài hián-hiān, khiā tī hiuⁿ-tôaⁿ ê chiàⁿ-pêng.
路1:12 撒迦利亞一下看著真著驚,非常不安。
Sat-ka-lī-a chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h chin tio̍h-kiaⁿ, hui-siông put-an.
路1:13 天使給伊講:「撒迦利亞,呣免驚,因為上帝已經聽著你的祈禱;你的某伊利莎白會給你生一個後生。你著給伊號名叫做約翰。
Thiⁿ-sài kā i kóng, “Sat-ka-lī-a, m̄-bián kiaⁿ, in-ūi Siōng-tè í-keng thiaⁿ-tio̍h lí ê kî-tó; lí ê bó͘ I-lī-sa-pe̍k ōe kā lí siⁿ chi̍t ê hāu-siⁿ. Lí tio̍h kā i hō-miâ kiò-chòe Iok-hān.
路1:14 你會歡喜快樂;真多人嘛會因為伊的出世來歡喜,
Lí ōe hoaⁿ-hí khoài-lo̍k; chin chōe lâng mā ōe in-ūi i ê chhut-sì lâi hoaⁿ-hí,
路1:15 因為伊佇主的面前會做大人物。薄酒厚酒伊攏袂用得飲。伊猶佇母胎就互聖神充滿。
in-ūi i tī Chú ê bīn-chêng ōe chòe tōa jîn-bu̍t. Po̍h-chiú kāu-chiú i lóng bōe-ēng-tit lim. I iáu tī bú-thai chiū hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa.
路1:16 伊會互真多以色列的子孫歸向主 — 怹的上帝。
I ōe hō͘ chin chōe Í-sek-lia̍t ê kiáⁿ-sun kui-ǹg Chú — in ê Siōng-tè.
路1:17 伊會用先知以利亞的精神及能力來做主的先鋒。伊會互父母及子兒和好,互背逆的人轉向來隨義人的意念,互子民準備便通迎接主。」
I ōe ēng sian-ti Í-lī-a ê cheng-sîn kap lêng-le̍k lâi chòe Chú ê sian-hong. I ōe hō͘ pē-bú kap kiáⁿ-jî hô-hó, hō͘ pōe-ge̍k ê lâng choán-ǹg lâi tè gī-lâng ê ì-liām, hō͘ chú-bîn chún-pī piān thang gêng-chiap Chú.”
路1:18 撒迦利亞對天使講:「我著按怎才會知此個代誌?我已經老,我的某嘛赫多歲啊。」
Sat-ka-lī-a tùi thiⁿ-sài kóng, “Góa tio̍h án-chóaⁿ chiah ōe chai chit-ê tāi-chì? Góa í-keng lāu, góa ê bó͘ mā hiah chōe hè à.”
路1:19 天使應講:「我是啲伺候上帝的加百列,受派來傳話,對你報此個好消息。
Thiⁿ-sài ìn kóng, “Góa sī teh sū-hāu Siōng-tè ê Ka-pek-lia̍t, siū phài lâi thoân-ōe, tùi lí pò chit-ê hó siau-sit.
路1:20 到諸個代誌應驗彼日,你會啞口呣講話,因為你無相信我所講時到會實現諸個話。」
Kàu chiah-ê tāi-chì èng-giām hit ji̍t, lí ōe é-káu bōe kóng-ōe, in-ūi lí bô siong-sìn góa só͘ kóng sî kàu ōe si̍t-hiān chiah-ê ōe.”
路1:21 彼時,民眾啲聽候撒迦利亞,怹真奇怪伊哪會入去聖所赫呢久。
Hit sî, bîn-chiòng teh thèng-hāu Sat-ka-lī-a, in chin kî-koài i ná ōe ji̍p-khì sèng-só͘ hiah-ni̍h kú.
路1:22 伊出來的時煞袂當對怹講話,怹才知伊佇聖所有看見異象。伊呣講話,一直對怹比手。
I chhut-lâi ê sî soah bōe-tàng tùi in kóng-ōe, in chiah chai i tī sèng-só͘ ū khòaⁿ-kìⁿ īⁿ-siōng. I bōe kóng-ōe, it-ti̍t tùi in pí-chhiú.
路1:23 撒迦利亞服事的日期過了就轉去厝裡。
Sat-ka-lī-a ho̍k-sāi ê ji̍t-kî kè liáu chiū tńg-khì chhù-ni̍h.
路1:24 過無偌久,伊的某伊利莎白懷孕,五月日久無出門。
Kè bô jōa kú, i ê bó͘ I-lī-sa-pe̍k hoâi-īn, gō͘ ge̍h-ji̍t kú bô chhut-mn̂g.
路1:25 伊利莎白講:「主即呢看顧我,給我除去佇人面前的見笑。」
I-lī-sa-pe̍k kóng, “Chú chiah-ni̍h khòaⁿ-kò͘ góa, kā góa tû-khì tī lâng bīn-chêng ê kiàn-siàu.”
路1:26 伊利莎白懷孕第六月日,天使加百列奉上帝差派到加利利一個城,叫做拿撒勒,
I-lī-sa-pe̍k hoâi-īn tē-la̍k ge̍h-ji̍t, thiⁿ-sài Ka-pek-lia̍t hōng Siōng-tè chhe-phài kàu Ka-lī-lī chi̍t ê siâⁿ, kiò-chòe Ná-sat-le̍k,
路1:27 去見一個在室女,名叫做馬利亞。此個在室女已經及大衛家一個叫做約瑟的人定婚。
khì kìⁿ chi̍t ê chāi-sek-lú, miâ kiò-chòe Má-lī-a. Chit-ê chāi-sek-lú í-keng kap Tāi-pi̍t-ke chi̍t ê kiò-chòe Iok-sek ê lâng tēng-hun.
路1:28 天使到馬利亞遐,對伊講:「平安!你是眾婦女中間上有福氣的;主及你同在!」
Thiⁿ-sài kàu Má-lī-a hia, tùi i kóng, “Pêng-an! Lí sī chèng hū-lú tiong-kan siōng ū hok-khì ê; Chú kap lí tông-chāi!”
路1:29 馬利亞因為諸個話非常不安,心內一直啲想此個請安是什麼意思。
Má-lī-a in-ūi chiah-ê ōe hui-siông put-an, sim-lāi it-ti̍t teh siūⁿ chit-ê chhéng-an sī sím-mi̍h ì-sù.
路1:30 天使對伊講:「馬利亞,呣免驚,因為你有得著上帝賜福。
Thiⁿ-sài tùi i kóng, “Má-lī-a, m̄-bián kiaⁿ, in-ūi lí ū tit-tio̍h Siōng-tè sù-hok.
路1:31 你會懷孕生一個後生,你著給伊號名叫做耶穌。
Lí ōe hoâi-īn siⁿ chi̍t ê hāu-siⁿ, lí tio̍h kā I hō-miâ kiò-chòe Iâ-so͘.
路1:32 伊會做大人物,人會稱呼伊做至高上帝的子。主上帝會將伊祖先大衛的王位互伊。
I ōe chòe tōa jîn-bu̍t, lâng ōe chheng-ho͘ I chòe Chì-koân Siōng-tè ê Kiáⁿ. Chú Siōng-tè ōe chiong I chó͘-sian Tāi-pi̍t ê ông-ūi hō͘ I.
路1:33 伊會永遠統治雅各的子孫;伊的王國無窮盡。」
I ōe éng-oán thóng-tī Ngá-kok ê kiáⁿ-sun; I ê ông-kok bû-kiông-chīn.”
路1:34 馬利亞對天使講:「我猶未出嫁,哪會有此款代誌?」
Má-lī-a tùi thiⁿ-sài kóng, “Góa iáu-bē chhut-kè, ná ōe ū chit khoán tāi-chì?”
路1:35 天使應講:「聖神欲臨到你,至高上帝的權能欲致蔭你。因為按呢,彼個啲欲出世的嬰仔是聖的,人會稱呼伊做上帝的子。
Thiⁿ-sài ìn kóng, “Sèng Sîn beh lîm-kàu lí, Chì-koân Siōng-tè ê koân-lêng beh tì-ìm lí. In-ūi án-ni, hit-ê teh-beh chhut-sì ê eⁿ-á sī sèng-ê, lâng ōe chheng-ho͘ I chòe Siōng-tè ê Kiáⁿ.
路1:36 你看,你的親成伊利莎白,伊雖然年老,嘛已經懷孕欲生一個後生。人講伊袂生,呣拘伊已經有娠六月日。
Lí khòaⁿ, lí ê chhin-chiâⁿ I-lī-sa-pe̍k, i sui-jiân nî-lāu, mā í-keng hoâi-īn beh siⁿ chi̍t ê hāu-siⁿ. Lâng kóng i bōe siⁿ, m̄-kú i í-keng ū-sin la̍k ge̍h-ji̍t.
路1:37 因為上帝無一項代誌做袂到。」
In-ūi Siōng-tè bô chi̍t hāng tāi-chì chòe bōe kàu.”
路1:38 馬利亞講:「我是主的女婢,願照你的話佇我身上實現。」天使就離開伊。
Má-lī-a kóng, “Góa sī Chú ê lú-pī, goān chiàu lí ê ōe tī góa sin-chiūⁿ si̍t-hiān.” Thiⁿ-sài chiū lī-khui i.
路1:39 過無偌久,馬利亞出發,趕緊去猶大山地的一個城。
Kè bô jōa kú, Má-lī-a chhut-hoat, kóaⁿ-kín khì Iû-tāi soaⁿ-tōe ê chi̍t ê siâⁿ.
路1:40 伊入去撒迦利亞的厝,給伊利莎白請安。
I ji̍p-khì Sat-ka-lī-a ê chhù, kā I-lī-sa-pe̍k chhéng-an.
路1:41 伊利莎白聽著馬利亞的請安,腹肚內的嬰仔就趒跳。伊利莎白互聖神充滿,
I-lī-sa-pe̍k thiaⁿ-tio̍h Má-lī-a ê chhéng-an, pak-tó͘ lāi ê eⁿ-á chiū tiô-thiàu. I-lī-sa-pe̍k hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa,
路1:42 大聲講:「婦仁人中你上受祝福!你腹肚內的囝仔嘛受祝福!
tōa-siaⁿ kóng, “Hū-jîn-lâng tiong lí siōng siū chiok-hok! Lí pak-tó͘ lāi ê gín-á mā siū chiok-hok!
路1:43 我的主的老母來訪問我,我哪會堪得?
Góa ê Chú ê lāu-bú lâi hóng-būn góa, góa ná ōe kham-tit?
路1:44 因為我一下聽著你請安的聲,腹肚內的嬰仔就歡喜趒跳。
In-ūi góa chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h lí chhéng-an ê siaⁿ, pak-tó͘ lāi ê eⁿ-á chiū hoaⁿ-hí tiô-thiàu.
路1:45 相信主講的話一定會實現彼個婦仁人真有福氣!」
Siong-sìn Chú kóng ê ōe it-tēng ōe si̍t-hiān hit-ê hū-jîn-lâng chin ū hok-khì!”
路1:46 馬利亞講:我的心尊主做大; ,
Má-lī-a kóng: Góa ê sim chun Chú chòe tōa; 
路1:47 我的神因為上帝 — 我的救主來歡喜。 
Góa ê sîn in-ūi Siōng-tè — góa ê Kiù-chú lâi hoaⁿ-hí. 
路1:48 因為主有看顧伊卑微的女婢。對今以後,萬世代的人攏會講我有福氣, 
In-ūi Chú ū khòaⁿ-kò͘ I pi-bî ê lú-pī. Tùi taⁿ í-āu, bān sè-tāi ê lâng lóng ōe kóng góa ū hok-khì, 
路1:49 因為全能的上帝為著我做偉大的代誌;伊的名是聖。 
in-ūi Choân-lêng ê Siōng-tè ūi-tio̍h góa chòe úi-tāi ê tāi-chì; I ê miâ sī sèng. 
路1:50 對敬畏伊的人,伊憐憫怹到世世代代。 
Tùi kèng-ùi I ê lâng, I lîn-bín in kàu sè-sè-tāi-tāi. 
路1:51 伊伸出權能的手,趕散心驕傲的人。 
I chhun-chhut koân-lêng ê chhiú, kóaⁿ-sòaⁿ sim kiau-ngō͘ ê lâng. 
路1:52 伊將掌權的對寶座拖落來,卑微的人給怹高升。 
I chiong chiáng-koân-ê tùi pó-chō thoa lo̍h-lâi, pi-bî ê lâng kā in ko-seng. 
路1:53 枵餓的人,伊用好物互怹飽足;好額的人,伊趕怹空手出去。 
Iau-gō ê lâng, I ēng hó-mi̍h hō͘ in pá-chiok; hó-gia̍h ê lâng, I kóaⁿ in khang-chhiú chhut-khì. 
路1:54 伊扶助伊的僕人以色列,記得給怹憐憫; ,
I hû-chō͘ I ê po̍k-jîn Í-sek-lia̍t, kì-tit kā in lîn-bín; 
路1:55 照伊對咱祖先的應允,憐憫亞伯拉罕及伊的子孫到永遠。 
chiàu I tùi lán chó͘-sian ê èng-ún, lîn-bín A-pek-la-hán kap i ê kiáⁿ-sun kàu éng-oán. 
路1:56 馬利亞及伊利莎白做夥住差不多三月日,然後轉去怹兜。
Má-lī-a kap I-lī-sa-pe̍k chòe-hé tòa chha-put-to saⁿ ge̍h-ji̍t, jiân-āu tńg-khì in tau.Si-sóe-chiá Iok-hān ê Chhut-sì
路1:57 伊利莎白生產的日期已經到,就生一個後生。
I-lī-sa-pe̍k seng-sán ê ji̍t-kî í-keng kàu, chiū siⁿ chi̍t ê hāu-siⁿ.
路1:58 厝邊及親族聽講主有大大憐憫伊,就及伊做夥歡喜。
Chhù-piⁿ kap chhin-cho̍k thiaⁿ-kóng Chú ū tōa-tōa lîn-bín i, chiū kap i chòe-hé hoaⁿ-hí.
路1:59 囝仔出世第八日,怹來欲給伊割禮,閣照怹老父的名叫伊做撒迦利亞。
Gín-á chhut-sì tē-poeh ji̍t, in lâi beh kā i kat-lé, koh chiàu in lāu-pē ê miâ kiò i chòe Sat-ka-lī-a.
路1:60 總是伊的老母講:「呣通!著給伊號名叫做約翰。」
Chóng-sī i ê lāu-bú kóng, “M̄-thang! Tio̍h kā i hō-miâ chòe Iok-hān.”
路1:61 怹對伊講:「恁親族中無人號此個名。」
In tùi i kóng, “Lín chhin-cho̍k tiong bô lâng hō chit-ê miâ.”
路1:62 怹就用手比,問囝仔的老父看欲給伊號什麼名。
In chiū ēng chhiú pí, mn̄g gín-á ê lāu-pē khòaⁿ-beh kā i hō sím-mi̍h miâ.
路1:63 撒迦利亞給怹討一塊寫字板,寫講:「伊的名是約翰。」大家攏著驚。
Sat-ka-lī-a kā in thó chi̍t tè siá-jī-pán, siá kóng, “I ê miâ sī Iok-hān.” Tāi-ke lóng tio̍h-kiaⁿ.
路1:64 撒迦利亞隨時開嘴講話,稱讚上帝。
Sat-ka-lī-a sûi-sî khui-chhùi kóng-ōe, chheng-chàn Siōng-tè.
路1:65 厝邊隔壁攏真著驚;全猶太的山地攏啲談論此項代誌。
Chhù-piⁿ-keh-piah lóng chin tio̍h-kiaⁿ; choân Iû-thài ê soaⁿ-tōe lóng teh tâm-lūn chit hāng tāi-chì.
路1:66 聽著此項代誌的人想講:「此個嬰仔將來會成做什麼款人?」因為有主的權能及伊同在。
Thiaⁿ-tio̍h chit hāng tāi-chì ê lâng siūⁿ-kóng, “Chit-ê eⁿ-á chiong-lâi ōe chiâⁿ-chòe sím-mi̍h khoán lâng?” In-ūi ū Chú ê koân-lêng kap i tông-chāi.
路1:67 約翰的老父撒迦利亞互聖神充滿,預言講: ,
Iok-hān ê lāu-pē Sat-ka-lī-a hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa, ū-giân kóng: 
路1:68 著稱讚主 —以色列的上帝!因為伊有看顧閣救贖伊的子民。 
Tio̍h chheng-chàn Chú — Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè! In-ūi I ū khòaⁿ-kò͘ koh kiù-sio̍k I ê chú-bîn. 
路1:69 伊對伊的僕人大衛的家,給咱設立一位有大氣力的拯救者。 
I tùi I ê po̍k-jîn Tāi-pi̍t ê ke, kā lán siat-li̍p chi̍t ūi ū tōa khùi-la̍t ê Chín-kiù-chiá. 
路1:70 照伊佇古早通過伊聖先知的嘴應允講: ,
Chiàu I tī kó͘-chá thong-kè I sèng sian-ti ê chhùi èng-ún kóng: 
路1:71 伊欲拯救咱脫離咱的對敵,脫離一切怨恨咱的人的手。 
I beh chín-kiù lán thoat-lī lán ê tùi-te̍k, thoat-lī it-chhè oàn-hūn lán ê lâng ê chhiú. 
路1:72 伊應允欲憐憫咱的祖先,閣記得伊所立神聖的約, 
I èng-ún beh lîn-bín lán ê chó͘-sian, koh kì-tit I só͘ li̍p sîn-sèng ê iok, 
路1:73 就是伊對咱的祖亞伯拉罕所立的約。伊欲救咱脫離對敵的手,互咱無驚惶,一世人佇伊的面前,用聖潔公義服事伊。 
chiū-sī I tùi lán ê chó͘ A-pek-la-hán só͘ li̍p ê iok. I beh kiù lán thoat-lī tùi-te̍k ê chhiú, hō͘ lán bô kiaⁿ-hiâⁿ, chi̍t-sì-lâng tī I ê bīn-chêng, ēng sèng-kiat kong-gī ho̍k-sāi I. 
路1:74 【併入上節】,
【併入上節】
路1:75 【併入上節】,
【併入上節】
路1:76 細子啊,你會互人稱呼做至高上帝的先知;因為你會做主的先鋒來準備伊欲行的路, 
Sòe-kiáⁿ ah, lí ōe hō͘ lâng chheng-ho͘ chòe Chì-koân Siōng-tè ê sian-ti; in-ūi lí ōe chòe Chú ê sian-hong lâi chún-pī I beh kiâⁿ ê lō͘, 
路1:77 互伊的子民因為罪得著赦免通明白上帝的拯救。 
hō͘ I ê chú-bîn in-ūi chōe tit-tio̍h sià-bián thang bêng-pe̍k Siōng-tè ê chín-kiù. 
路1:78 因為咱的上帝溫柔慈悲;伊互清早的日頭對天頂照咱, 
In-ūi lán ê Siōng-tè un-jiû chû-pi; I hō͘ chheng-chá ê ji̍t-thâu tùi thiⁿ-téng chiò lán, 
路1:79 照咱諸個踮佇烏暗及死亡蔭影下的人,引導咱的腳行入和平的路。 
chiò lán chiah-ê tiàm tī o͘-àm kap sí-bông ìm-ńg ē ê lâng, ín-chhōa lán ê kha kiâⁿ-ji̍p hô-pêng ê lō͘. 
路1:80 此個囝仔漸漸大漢,心靈日日勇壯。伊住曠野,一直到伊佇以色列人的中間公開出現彼日。
Chit-ê gín-á chiām-chiām tōa-hàn, sim-lêng ji̍t-ji̍t ióng-chòng. I tòa khòng-iá, it-ti̍t kàu i tī Í-sek-lia̍t-lâng ê tiong-kan kong-khai chhut-hiān hit ji̍t.

路加福音

章 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Please publish modules in offcanvas position.