約翰福音

章 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

約翰福音第1章

約1:1 創世以前就有道,道及上帝同在,道是上帝。
Chhòng-sè í-chêng chiū ū Tō, Tō kap Siōng-tè tông-chāi, Tō sī Siōng-tè.
約1:2 伊佇創世以前就及上帝同在。
I tī chhòng-sè í-chêng chiū kap Siōng-tè tông-chāi.
約1:3 上帝通過伊來創造萬有;一切被造的逐項攏是通過道來創造。
Siōng-tè thong-kè I lâi chhòng-chō bān-iú; it-chhè pī-chō ê ta̍k hāng lóng sī thong-kè Tō lâi chhòng-chō.
約1:4 佇伊內面有活命;此個活命是人類的光。
Tī I lāi-bīn ū oa̍h-miā; chit-ê oa̍h-miā sī jîn-lūi ê kng.
約1:5 此個光佇烏暗中啲照,烏暗呣曾贏過光。(11 .5 「烏暗呣曾贏過光」 嘛通譯做 「烏暗呣接納光」。 )
Chit-ê kng tī o͘-àm tiong teh chiò, o͘-àm m̄-bat iâⁿ-kè kng.
約1:6 有上帝差來的一個人,名叫做約翰。
Ū Siōng-tè chhe-lâi ê chi̍t ê lâng, miâ kiò-chòe Iok-hān.
約1:7 此個人來是欲作證,為著光作證,欲互所有的人通過伊來信。
Chit-ê lâng lâi sī beh choh-chèng, ūi-tio̍h kng choh-chèng, beh hō͘ só͘-ū ê lâng thong-kè i lâi sìn.
約1:8 伊本身呣是彼個光,是欲為著彼個光作證。
I pún-sin m̄-sī hit-ê kng, sī beh ūi-tio̍h hit-ê kng choh-chèng.
約1:9 有真的光進入世間來照全人類。(21 .9 此節嘛通譯做 「啲照全人類的真光來到世間。」 )
Ū chin ê kng chìn-ji̍p sè-kan lâi chiò choân jîn-lūi.
約1:10 伊佇世間;世間通過伊來創造,呣拘世間呣識伊。
I tī sè-kan; sè-kan thong-kè I lâi chhòng-chō, m̄-kú sè-kan m̄-bat I.
約1:11 伊來到家己的所在,家己的人無接納伊。
I lâi kàu ka-kī ê só͘-chāi, ka-kī ê lâng bô chiap-la̍p I.
約1:12 許個接納伊的,就是信伊的人,伊賜怹有權成做上帝的子兒。
Hiah-ê chiap-la̍p I ê, chiū-sī sìn I ê lâng, I sù in ū koân chiâⁿ-chòe Siōng-tè ê kiáⁿ-jî.
約1:13 怹呣是對血統,呣是對肉慾,嘛呣是對查甫人的意念,是對上帝生的。
In m̄-sī tùi hiat-thóng, m̄-sī tùi jio̍k-io̍k, mā m̄-sī tùi ta-po͘-lâng ê ì-liām, sī tùi Siōng-tè siⁿ ê.
約1:14 道成做人,踮佇咱中間,充滿恩典及真理;阮有看見伊的榮耀,是天父獨一的子才有的榮耀。
Tō chiâⁿ-chòe lâng, tiàm tī lán tiong-kan, chhiong-móa un-tián kap chin-lí; goán ū khòaⁿ-kìⁿ I ê êng-iāu, sī Thiⁿ-pē to̍k-it ê Kiáⁿ chiah ū ê êng-iāu.
約1:15 約翰為著伊作證,喝講:「此位就是我曾給恁講的,伊佇我後面啲來,卻比我較大;因為我猶未出世,伊就存在。」
Iok-hān ūi-tio̍h I choh-chèng, hoah kóng, “Chit-ūi chiū-sī góa bat kā lín kóng ê, I tī góa āu-bīn teh lâi, khiok pí góa khah tōa; in-ūi góa iáu-bē chhut-sì, I chiū chûn-chāi.”
約1:16 對伊的豐富咱攏領受恩典,恩上加恩。
Tùi I ê hong-hù lán lóng niá-siū un-tián, un-siōng-ka-un.
約1:17 律法通過摩西頒布;恩典及真理是通過耶穌基督來的。
Lu̍t-hoat thong-kè Mô͘-se pan-pò͘; un-tián kap chin-lí sī thong-kè Iâ-so͘ Ki-tok lâi ê.
約1:18 無人曾看見上帝,只有父心懷中獨一的子有給伊顯示出來。
Bô lâng bat khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè, chí-ū Pē sim-hoâi tiong to̍k-it ê Kiáⁿ ū kā I hián-sī chhut-lâi.
約1:19 以下是約翰的見證:耶路撒冷的猶太教當局派祭司及利未人去問約翰的時,講:「你是什麼人?」
Í-hā sī Iok-hān ê kiàn-chèng: Iâ-lō͘-sat-léng ê Iû-thài-kàu tong-kio̍k phài chè-si kap Lī-bī-lâng khì mn̄g Iok-hān ê sî, kóng, “Lí sī sím-mi̍h-lâng?”
約1:20 伊無拒絕回答,公開聲明「我呣是基督」。
I bô kū-choa̍t hôe-tap, kong-khai seng-bêng “Góa m̄-sī Ki-tok”.
約1:21 怹閣問伊:「若按呢,你是以利亞是無?」約翰應講:「我呣是。」 怹閣問:「你是彼位先知是無?」約翰應講:「呣是。」
In koh mn̄g i, “Nā án-ni, lí sī Í-lī-a sī bô?” Iok-hān ìn kóng, “Góa m̄-sī.” In koh mn̄g, “Lí sī hit-ūi Sian-ti sī bô?” Iok-hān ìn kóng, “M̄-sī.”
約1:22 怹就給伊講:「按呢你是什麼人?請給阮講,互阮通回答派阮來的人。你講,到底你是什麼人?」
In chiū kā i kóng, “Án-ni lí sī sím-mi̍h-lâng? Chhiáⁿ kā goán kóng, hō͘ goán thang hôe-tap phài goán lâi ê lâng. Lí kóng, tàu-tóe lí sī sím-mi̍h-lâng?”
約1:23 約翰引用先知以賽亞的話,講:我就是佇曠野啲喝的聲,講:著為主修直道路。 
Iok-hān ín-iōng sian-ti Í-sài-a ê ōe, kóng: Góa chiū-sī tī khòng-iá teh hoah ê siaⁿ, kóng: Tio̍h ūi Chú siu-ti̍t tō-lō͘. 
約1:24 許個人是法利賽派的人差來的。
Hiah-ê lâng sī Hoat-lī-sài-phài ê lâng chhe lâi ê.
約1:25 怹閣問約翰,講:「你若呣是基督,呣是以利亞,嘛呣是彼位先知,你是按怎給人洗禮?」
In koh mn̄g Iok-hān, kóng, “Lí nā m̄-sī Ki-tok, m̄-sī Í-lī-a, mā m̄-sī hit-ūi Sian-ti, lí sī-án-chóaⁿ kā lâng sóe-lé?”
約1:26 約翰應講:「我用水給人洗禮;呣拘有一位恁呣識的徛佇恁中間。
Iok-hān ìn kóng, “Góa ēng chúi kā lâng sóe-lé; m̄-kú ū chi̍t ūi lín m̄-bat ê khiā tī lín tiong-kan.
約1:27 伊佇我後面啲來,我連給伊解鞋帶都袂堪得。」
I tī góa āu-bīn teh lâi, góa liân kā I tháu ôe-tòa to bōe kham-tit.”
約1:28 諸個事佇約旦河東岸的伯大尼發生,約旦河就是約翰啲給人洗禮的所在。
Chiah-ê sū tī Iok-tàn-hô tang-hōaⁿ ê Pek-tāi-nî hoat-seng, Iok-tàn-hô chiū-sī Iok-hān teh kā lâng sóe-lé ê só͘-chāi.
約1:29 隔日,約翰看著耶穌行倚來,就講:「恁看,上帝的羊羔,伊欲除去世間人的罪。
Keh-ji̍t, Iok-hān khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ kiâⁿ óa-lâi, chiū kóng, “Lín khòaⁿ, Siōng-tè ê Iûⁿ-ko, I beh tû-khì sè-kan-lâng ê chōe.
約1:30 關係伊的代誌,我曾給恁講,伊比我較慢來,總是比我較大,因為我猶未出世,伊就存在。
Koan-hē I ê tāi-chì, góa bat kā lín kóng, I pí góa khah bān lâi, chóng-sī pí góa khah tōa, in-ūi góa iáu-bē chhut-sì, I chiū chûn-chāi.
約1:31 我家己嘛呣識伊,呣拘我來用水給人洗禮,是欲互以色列人認識伊。」
Góa ka-kī mā m̄-bat I, m̄-kú góa lâi ēng chúi kā lâng sóe-lé, sī beh hō͘ Í-sek-lia̍t-lâng jīn-bat I.”
約1:32 約翰閣作證,講:「我有看著聖神親像粉鳥對天降落來,歇佇伊頂面。
Iok-hān koh choh-chèng, kóng, “Góa ū khòaⁿ-tio̍h Sèng Sîn chhin-chhiūⁿ hún-chiáu tùi thiⁿ kàng lo̍h-lâi, hioh tī I téng-bīn.
約1:33 我家己嘛呣識伊,呣拘差我用水給人洗禮彼位上帝有對我講:『你看著聖神降落來歇佇伊頂面彼個,伊就是欲用聖神給人洗禮彼位。』
Góa ka-kī mā m̄-bat I, m̄-kú chhe góa ēng chúi kā lâng sóe-lé hit-ūi Siōng-tè ū tùi góa kóng, ‘Lí khòaⁿ-tio̍h Sèng Sîn kàng lo̍h-lâi hioh tī I téng-bīn hit-ê, I chiū-sī beh ēng Sèng Sîn kā lâng sóe-lé Hit-ūi.’
約1:34 我有看著,閣作證,此位就是上帝的子。」
Góa ū khòaⁿ-tio̍h, koh choh-chèng, chit-ūi chiū-sī Siōng-tè ê Kiáⁿ.”
約1:35 隔日,約翰閣及伊兩個門徒徛佇遐;,
Keh-ji̍t, Iok-hān koh kap i nn̄g ê bûn-tô͘ khiā tī hia;
約1:36 伊看著耶穌經過,就講:「恁看,上帝的羊羔!」
i khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ keng-kè, chiū kóng, “Lín khòaⁿ, Siōng-tè ê Iûⁿ-ko!”
約1:37 此兩個門徒聽著伊按呢講,就去隨耶穌。
Chit nn̄g ê bûn-tô͘ thiaⁿ-tio̍h i án-ni kóng, chiū khì tè Iâ-so͘.
約1:38 耶穌越過來,看著怹啲隨伊,就問怹:「恁啲尋什麼?」 怹給伊講:「拉比,你住叨位?」拉比的意思是老師。
Iâ-so͘ oa̍t kè-lâi, khòaⁿ-tio̍h in teh tè I, chiū mn̄g in, “Lín teh chhē sím-mi̍h?” In kā I kóng, “Lia̍p-pí, lí tòa tó-ūi?” Lia̍p-pí ê ì-sù sī lāu-su.
約1:39 耶穌給怹講:「恁來看!」怹就去看耶穌住的所在,彼日及伊做夥住。彼時大約下晡四點。
Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín lâi khòaⁿ!” In chiū khì khòaⁿ Iâ-so͘ tòa ê só͘-chāi, hit ji̍t kap I chòe-hé tòa. Hit sî tāi-iok ē-po͘ sì tiám.
約1:40 聽約翰的話來隨耶穌彼兩人,一個是西門‧彼得的小弟安得烈。
Thiaⁿ Iok-hān ê ōe lâi tè Iâ-so͘ hit nn̄g lâng, chi̍t ê sī Se-bûn Pí-tek ê sió-tī An-tek-lia̍t.
約1:41 伊先去尋伊的兄哥西門,對伊講:「阮已經有抵著彌賽亞。」彌賽亞的意思是基督。
I seng khì chhē i ê hiaⁿ-ko Se-bûn, tùi i kóng, “Goán í-keng ū tú-tio̍h Bí-sài-a.” Bí-sài-a ê ì-sù sī Ki-tok.
約1:42 伊就導西門去見耶穌。 耶穌注目給伊看,講:「你是約翰的子西門,我欲給你叫做磯法。」磯法及彼得像意思,就是石磐。
I chiū chhōa Se-bûn khì kìⁿ Iâ-so͘. Iâ-so͘ chù-ba̍k kā i khòaⁿ, kóng, “Lí sī Iok-hān ê kiáⁿ Se-bûn, góa beh kā lí kiò-chòe Ki-hoat.” Ki-hoat kap Pí-tek siâng ì-sù, chiū-sī chio̍h-pôaⁿ.
約1:43 隔日,耶穌決定欲去加利利。伊抵著腓力,對伊講:「來隨我!」
Keh-ji̍t, Iâ-so͘ koat-tēng beh khì Ka-lī-lī. I tú-tio̍h Hui-le̍k, tùi i kóng, “Lâi tè góa!”
約1:44 腓力是伯賽大人,安得烈及彼得的同鄉。
Hui-le̍k sī Pek-sài-tāi-lâng, An-tek-lia̍t kap Pí-tek ê tông-hiong.
約1:45 腓力抵著拿但業,對伊講:「摩西佇律法書所寫,以及先知所記載彼位,阮已經有抵著,就是約瑟的子拿撒勒人耶穌。」
Hui-le̍k tú-tio̍h Ná-tàn-gia̍p, tùi i kóng, “Mô͘-se tī Lu̍t-hoat-su só͘ siá, í-ki̍p sian-ti só͘ kì-chài Hit-ūi, goán í-keng ū tú-tio̍h, chiū-sī Iok-sek ê kiáⁿ Ná-sat-le̍k-lâng Iâ-so͘.”
約1:46 拿但業應講:「拿撒勒彼款所在豈會出什麼好物?」 腓力給伊講:「你來看!」
Ná-tàn-gia̍p ìn kóng, “Ná-sat-le̍k hit khoán só͘-chāi kiám ōe chhut sím-mi̍h hó-mi̍h?” Hui-le̍k kā i kóng, “Lí lâi khòaⁿ!”
約1:47 耶穌看著拿但業行倚來,就講:「恁看,伊是真正的以色列人,攏無虛假!」
Iâ-so͘ khòaⁿ-tio̍h Ná-tàn-gia̍p kiâⁿ óa-lâi, chiū kóng, “Lín khòaⁿ, i sī chin-chiàⁿ ê Í-sek-lia̍t-lâng, lóng bô hu-ké!”
約1:48 拿但業問耶穌:「你哪會識我?」 耶穌給伊講:「腓力猶未叫你,我就看著你佇彼欉無花果樹腳。」
Ná-tàn-gia̍p mn̄g Iâ-so͘, “Lí ná ōe bat góa?” Iâ-so͘ kā i kóng, “Hui-le̍k iáu-bē kiò lí, góa chiū khòaⁿ-tio̍h lí tī hit châng bû-hoa-kó-chhiū kha.”
約1:49 拿但業應講:「拉比,你是上帝的子!你是以色列的王!」
Ná-tàn-gia̍p ìn kóng, “Lia̍p-pí, lí sī Siōng-tè ê Kiáⁿ! Lí sī Í-sek-lia̍t ê Ông!”
約1:50 耶穌應講:「因為我給你講我有看著你佇彼欉無花果樹腳,你就信噢?你會看著比這閣較大的事。」
Iâ-so͘ ìn kóng, “In-ūi góa kā lí kóng góa ū khòaⁿ-tio̍h lí tī hit châng bû-hoa-kó-chhiū kha, lí chiū sìn ò͘? Lí ōe khòaⁿ-tio̍h pí che koh-khah tōa ê sū.”
約1:51 耶穌閣給伊講:「我實實在在給恁講,恁會看見天開,上帝的天使佇人子的身上上落往來。」
Iâ-so͘ koh kā i kóng, “Góa si̍t-si̍t-chāi-chāi kā lín kóng, lín ōe khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ khui, Siōng-tè ê thiⁿ-sài tī Jîn-chú ê sin-chiūⁿ chiūⁿ-lo̍h óng-lâi.”

約翰福音

章 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Please publish modules in offcanvas position.