哥林多前書

章 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

哥林多前書第1章

林前1:1 受召作基督耶穌的使徒。我及咱的兄弟所提尼,
Góa sī Pó-lô, hōng Siōng-tè ê chí-ì siū tiàu choh Ki-tok Iâ-so͘ ê sù-tô͘. Góa kap lán ê hiaⁿ-tī Só͘-thê-nî
林前1:2 寫批互佇哥林多上帝的教會,就是許個及佇逐所在呼叫咱的主耶穌基督的名,及基督耶穌結連受召作信徒歸屬上帝的人;基督是怹的主,嘛是咱的主。
siá-phoe hō͘ tī Ko-lîm-to Siōng-tè ê kàu-hōe, chiū-sī hiah-ê kap tī ta̍k só͘-chāi ho͘-kiò lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ, kap Ki-tok Iâ-so͘ kiat-liân siū tiàu choh sìn-tô͘ kui-sio̍k Siōng-tè ê lâng; Ki-tok sī in ê Chú, mā-sī lán ê Chú.
林前1:3 願咱的父上帝及主耶穌基督賜恁恩典及平安!
Goān lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok sù lín un-tián kap pêng-an!
林前1:4 我時常為著恁啲感謝我的上帝,因為伊通過基督耶穌賜恁恩典,
Góa sî-siông ūi-tio̍h lín teh kám-siā góa ê Siōng-tè, in-ūi I thong-kè Ki-tok Iâ-so͘ sù lín un-tián,
林前1:5 互恁通過基督逐項得著富足,充滿逐款口才及智識。
hō͘ lín thong-kè Ki-tok ta̍k hāng tit-tio̍h hù-chiok, chhiong-móa ta̍k khoán kháu-châi kap tì-sek.
林前1:6 基督的信息已經佇恁中間堅固建立,
Ki-tok ê sìn-sit í-keng tī lín tiong-kan kian-kò͘ kiàn-li̍p,
林前1:7 互恁攏無欠什麼恩賜,聽候咱的主耶穌基督顯現。
hō͘ lín lóng bô khiàm sím-mi̍h un-sù, thèng-hāu lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok hián-hiān.
林前1:8 伊嘛會互恁堅固直到最後,佇咱的主耶穌基督的日無通嫌。
I mā ōe hō͘ lín kian-kò͘ ti̍t-kàu chòe-āu, tī lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê Ji̍t bô thang hiâm.
林前1:9 上帝是信實,伊呼召恁,欲互恁及伊的子咱的主耶穌基督結連。
Siōng-tè sī sìn-si̍t, I ho͘-tiàu lín, beh hō͘ lín kap I ê Kiáⁿ lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok kiat-liân.
林前1:10 兄弟姊妹,我奉咱的主耶穌基督的名勸恁大家,講話著一致;恁中間嘛呣通分裂。著團結,有像款的想法及共同的目標。
Hiaⁿ-tī chí-bē, góa hōng lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ khǹg lín tāi-ke, kóng-ōe tio̍h it-tì; lín tiong-kan mā m̄-thang hun-lia̍t. Tio̍h thoân-kiat, ū siâng-khoán ê siūⁿ-hoat kap kiōng-tông ê bo̍k-phiau.
林前1:11 我的兄弟姊妹,革來怹兜的人有對我講起恁中間有紛爭。
Góa ê hiaⁿ-tī chí-bē, Kek-lâi in tau ê lâng ū tùi góa kóng-khí lín tiong-kan ū hun-cheng.
林前1:12 我按呢講是因為恁中間意見紛紛;有的講「我屬保羅」;有的講「我屬亞波羅」;有的講「我屬彼得」;嘛有的講「我屬基督」。
Góa án-ni kóng sī in-ūi lín tiong-kan ì-kiàn hun-hun; ū-ê kóng “Góa sio̍k Pó-lô”; ū-ê kóng “Góa sio̍k A-pho-lô”; ū-ê kóng “Góa sio̍k Pí-tek”; mā ū-ê kóng “Góa sio̍k Ki-tok”.
林前1:13 基督竟然互人分割啦!保羅豈有替恁釘死佇十字架?恁豈有奉保羅的名領受洗禮?
Ki-tok kèng-jiân hō͘ lâng hun-koah lah! Pó-lô kiám ū thòe lín tèng-sí tī si̍p-jī-kè? Lín kiám ū hōng Pó-lô ê miâ niá-siū sóe-lé?
林前1:14 感謝上帝,基利司布及該猶以外,我無給恁中間什麼人洗禮。
Kám-siā Siōng-tè, Ki-lī-sū-pò͘ kap Kai-iû í-gōa, góa bô kā lín tiong-kan sím-mi̍h-lâng sóe-lé.
林前1:15 按呢無人會當講,恁有奉我的名領受洗禮。
Án-ni bô lâng ōe-tàng kóng, lín ū hōng góa ê miâ niá-siū sóe-lé.
林前1:16 有啦,我嘛有給司提法那一家的人洗禮,其他有給別人洗禮抑無,我袂記得。
Ū-lah, góa mā ū kā Sū-thê-hoat-ná chi̍t ke ê lâng sóe-lé, kî-tha ū kā pa̍t-lâng sóe-lé á-bô, góa bōe kì-tit.
林前1:17 基督無差我給人洗禮,是欲傳福音,呣是用智慧的言辭傳,才免互基督的十字架失去效力。
Ki-tok bô chhe góa kā lâng sóe-lé, sī beh thoân hok-im, m̄-sī ēng tì-hūi ê giân-sû thoân, chiah-bián hō͘ Ki-tok ê si̍p-jī-kè sit-khì hāu-le̍k.
林前1:18 十字架的信息,對許個向滅亡啲行的人是愚戇,不過對咱諸個向得救啲行的人是上帝的大能力。
Si̍p-jī-kè ê sìn-sit, tùi hiah-ê ǹg bia̍t-bông teh kiâⁿ ê lâng sī gû-gōng, put-kò tùi lán chiah-ê ǹg tit-kiù teh kiâⁿ ê lâng sī Siōng-tè ê tōa lêng-le̍k.
林前1:19 因為聖經有記載:我欲消滅智慧的人的智慧;我欲棄拺聰明的人的聰明。 
In-ūi Sèng-keng ū kì-chài: Góa beh siau-bia̍t tì-hūi ê lâng ê tì-hūi; góa beh khì-sak chhong-bêng ê lâng ê chhong-bêng. 
林前1:20 按呢智慧的人佇叨位?經學教師佇叨位?此世代的雄辯家佇叨位?上帝已經互此世間的智慧變做愚戇啦!
Án-ni tì-hūi ê lâng tī tó-ūi? Keng-ha̍k-kàu-su tī tó-ūi? Chit sè-tāi ê hiông-piān-ka tī tó-ūi? Siōng-tè í-keng hō͘ chit sè-kan ê tì-hūi pìⁿ-chòe gû-gōng lah!
林前1:21 既然世間人袂當靠家己的智慧認識上帝,上帝就對伊的智慧歡喜用阮所傳愚戇的信息來拯救信伊的人。
Kì-jiân sè-kan-lâng bōe-tàng khò ka-kī ê tì-hūi jīn-bat Siōng-tè, Siōng-tè chiū tùi I ê tì-hūi hoaⁿ-hí ēng goán só͘ thoân gû-gōng ê sìn-sit lâi chín-kiù sìn I ê lâng.
林前1:22 猶太人求神跡,希臘人尋智慧,
Iû-thài-lâng kiû sîn-jiah, Hi-la̍h-lâng chhē tì-hūi,
林前1:23 不過阮宣揚釘十字架的基督。此個信息對猶太人是阻礙,對外邦人是愚戇,
put-kò goán soan-iông tèng si̍p-jī-kè ê Ki-tok. Chit-ê sìn-sit tùi Iû-thài-lâng sī chó͘-gāi, tùi Gōa-pang-lâng sī gû-gōng,
林前1:24 呣拘對上帝所揀召的人,無論是猶太人抑是希臘人,此個信息是上帝的大能力,是上帝的智慧。
m̄-kú tùi Siōng-tè só͘ kéng-tiàu ê lâng, bô-lūn sī Iû-thài-lâng á-sī Hi-la̍h-lâng, chit-ê sìn-sit sī Siōng-tè ê tōa lêng-le̍k, sī Siōng-tè ê tì-hūi.
林前1:25 因為上帝的愚戇比人較智慧,上帝的軟弱比人較勇壯。
In-ūi Siōng-tè ê gû-gōng pí lâng khah tì-hūi, Siōng-tè ê loán-jio̍k pí lâng khah ióng-chòng.
林前1:26 兄弟姊妹,著會記得上帝呼召恁的時,照人的標準,恁中間無偌多人有智慧,無偌多人有能力,無偌多人屬上流階級。
Hiaⁿ-tī chí-bē, tio̍h ōe kì-tit Siōng-tè ho͘-tiàu lín ê sî, chiàu lâng ê phiau-chún, lín tiong-kan bô jōa chōe lâng ū tì-hūi, bô jōa chōe lâng ū lêng-le̍k, bô jōa chōe lâng sio̍k siōng-liû kai-kip.
林前1:27 上帝故意用世間人看做戇的代誌來互巧的人見笑;上帝用世間人看做弱的代誌來互強的人見笑。
Siōng-tè kò͘-ì ēng sè-kan-lâng khòaⁿ-chòe gōng ê tāi-chì lâi hō͘ khiáu ê lâng kiàn-siàu; Siōng-tè ēng sè-kan-lâng khòaⁿ-chòe jio̍k ê tāi-chì lâi hō͘ kiông ê lâng kiàn-siàu.
林前1:28 上帝用世間人所藐視,看呣起的代誌來破壞人所看重的代誌;,
Siōng-tè ēng sè-kan-lâng só͘ biáu-sī, khòaⁿ-bōe-khí ê tāi-chì lâi phò-hoāi lâng só͘ khòaⁿ-tāng ê tāi-chì;
林前1:29 按呢世間就無人會當佇上帝的面前誇口。
án-ni sè-kan chiū bô lâng ōe-tàng tī Siōng-tè ê bīn-chêng khoa-kháu.
林前1:30 呣拘上帝互恁及基督耶穌結連,互基督成做咱對上帝來的智慧,互咱及上帝有合宜的關係,成做上帝聖潔的子民,閣得著自由。
M̄-kú Siōng-tè hō͘ lín kap Ki-tok Iâ-so͘ kiat-liân, hō͘ Ki-tok chiâⁿ-chòe lán tùi Siōng-tè lâi ê tì-hūi, hō͘ lán kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē, chiâⁿ-chòe Siōng-tè sèng-kiat ê chú-bîn, koh tit-tio̍h chū-iû.
林前1:31 照聖經所記載:「欲誇口的人著誇口主。」
Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài, “Beh khoa-kháu ê lâng tio̍h khoa-kháu Chú.”

哥林多前書

章 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Please publish modules in offcanvas position.