腓立比書

章 1 2 3 4

腓立比書第1章

腓1:1 我 —保羅及提摩太是基督耶穌的奴僕。阮寫批互住佇腓立比,及屬基督耶穌攏總的信徒以及各位監督及執事。(11 .1 「監督及執事」 嘛通譯做 「領袖及助手」。 )
Góa — Pó-lô kap Thê-mô͘-thài sī Ki-tok Iâ-so͘ ê lô͘-po̍k. Goán siá-phoe hō͘ tòa tī Hui-li̍p-pí, kap sio̍k Ki-tok Iâ-so͘ lóng-chóng ê sìn-tô͘ í-ki̍p kok ūi kam-tok kap chip-sū.
腓1:2 願咱的父上帝及主耶穌基督賜恁恩典及平安!
Goān lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok sù lín un-tián kap pêng-an!
腓1:3 我逐遍想著恁的時攏感謝我的上帝;,
Góa ta̍k piàn siūⁿ-tio̍h lín ê sî lóng kám-siā góa ê Siōng-tè;
腓1:4 逐遍為著恁眾人祈禱的時攏用歡喜的心祈求,
ta̍k piàn ūi-tio̍h lín chèng-lâng kî-tó ê sî lóng ēng hoaⁿ-hí ê sim kî-kiû,
腓1:5 因為恁對頭一日起到現在,攏有同心協力啲傳福音。
in-ūi lín tùi thâu-chi̍t ji̍t khí kàu hiān-chāi, lóng ū tâng-sim hia̍p-le̍k teh thoân hok-im.
腓1:6 我深信彼位佇恁中間開始做美好工作的上帝,會佇基督耶穌閣來的日給彼個工作完成。
Góa chhim-sìn hit-ūi tī lín tiong-kan khai-sí chòe bí-hó kang-chok ê Siōng-tè, ōe tī Ki-tok Iâ-so͘ koh-lâi ê ji̍t kā hit-ê kang-chok oân-sêng.
腓1:7 我常常啲數念恁,對恁眾人有此款的心情是當然的,因為無論我現在佇監獄內抑是以前為著福音辯護及作證的時,恁攏有及我分享上帝的恩賜。
Góa siông-siông teh siàu-liām lín, tùi lín chèng-lâng ū chit khoán ê sim-chêng sī tong-jiân ê, in-ūi bô-lūn góa hiān-chāi tī kaⁿ-ga̍k lāi á-sī í-chêng ūi-tio̍h hok-im piān-hō͘ kap choh-chèng ê sî, lín lóng ū kap góa hun-hióng Siōng-tè ê un-sù.
腓1:8 我用基督耶穌的疼心偌呢數念恁大家,上帝通給我作證。
Góa ēng Ki-tok Iâ-so͘ ê thiàⁿ-sim jōa-ni̍h siàu-liām lín tāi-ke, Siōng-tè thang kā góa choh-chèng.
腓1:9 我所祈求的是按呢:恁的疼會愈加添,恁的智識及對逐項的判斷力嘛愈進步,
Góa só͘ kî-kiû ê sī án-ni: Lín ê thiàⁿ ōe ná ke-thiⁿ, lín ê tì-sek kap tùi ta̍k hāng ê phòaⁿ-toàn-le̍k mā ná chìn-pō͘,
腓1:10 互恁會曉分別什麼才是上好,按呢佇基督的日恁才會成做純潔無通嫌的人,
hō͘ lín ōe-hiáu hun-pia̍t sím-mi̍h chiah-sī siōng-hó, án-ni tī Ki-tok ê Ji̍t lín chiah ōe chiâⁿ-chòe sûn-kiat bô thang hiâm ê lâng,
腓1:11 充滿靠耶穌基督才有的好德行,通將榮光及謳咾歸互上帝。
chhiong-móa khò Iâ-so͘ Ki-tok chiah ū ê hó tek-hēng, thang chiong êng-kng kap o-ló kui hō͘ Siōng-tè.
腓1:12 兄弟姊妹,我愛恁知,我所抵著的代誌顛倒互福音閣較進展,
Hiaⁿ-tī chí-bē, góa ài lín chai, góa só͘ tú-tio̍h ê tāi-chì tian-tò hō͘ hok-im koh-khah chìn-tián,
腓1:13 致到王宮的全體警衛以及其他所有的人攏知影我關監是為著基督的緣故。
tì-kàu ông-kiong ê choân-thé kéng-ōe í-ki̍p kî-tha só͘-ū ê lâng lóng chai-iáⁿ góa koaiⁿ-kaⁿ sī ūi-tio̍h Ki-tok ê iân-kò͘.
腓1:14 真多兄弟姊妹嘛因為我關監佇主內面閣較確信,閣較好膽無驚惶來傳上帝的信息。
Chin chōe hiaⁿ-tī chí-bē mā in-ūi góa koaiⁿ-kaⁿ tī Chú lāi-bīn koh-khah khak-sìn, koh-khah hó-táⁿ bô kiaⁿ-hiâⁿ lâi thoân Siōng-tè ê sìn-sit.
腓1:15 有人傳基督是出佇嫉妒及好爭論;嘛有人是出佇好意思。
Ū lâng thoân Ki-tok sī chhut tī chi̍t-tò͘ kap hò͘ⁿ cheng-lūn; mā ū lâng sī chhut tī hó ì-sù.
腓1:16 諸個人是出佇疼心,知影我受任命是欲為福音辯護。
Chiah-ê lâng sī chhut tī thiàⁿ-sim, chai-iáⁿ góa siū jīm-bēng sī beh ūi hok-im piān-hō͘.
腓1:17 另外許個人宣揚基督是出佇野心,動機無純,想欲趁我關監的時加添我的艱苦。
Lēng-gōa hiah-ê lâng soan-iông Ki-tok sī chhut tī iá-sim, tōng-ki bô sûn, siūⁿ-beh thàn góa koaiⁿ-kaⁿ ê sî ke-thiⁿ góa ê kan-khó͘.
腓1:18 按呢有什麼關係?是假意抑是真心,無論按怎,基督受傳開,我就為著按呢歡喜! 著,我欲繼續歡喜,
Án-ni ū sím-mi̍h koan-hē? Sī ké-ì á-sī chin-sim, bô-lūn án-chóaⁿ, Ki-tok siū thoân-khui, góa chiū ūi-tio̍h án-ni hoaⁿ-hí! Tio̍h, góa beh kè-sio̍k hoaⁿ-hí,
腓1:19 因為我知,對恁的祈禱及耶穌基督的神的幫贊,我一定會得著自由。
in-ūi góa chai, tùi lín ê kî-tó kap Iâ-so͘ Ki-tok ê Sîn ê pang-chān, góa it-tēng ōe tit-tio̍h chū-iû.
腓1:20 我迫切期待及向望的,就是無一項代誌會互我見笑;我時時刻刻,特別是現在,有夠額的勇氣,是活抑是死,通互基督通過我此個人得著榮耀。
Góa pek-chhiat kî-thāi kap ǹg-bāng ê, chiū-sī bô chi̍t hāng tāi-chì ōe hō͘ góa kiàn-siàu; góa sî-sî-khek-khek, te̍k-pia̍t sī hiān-chāi, ū kàu-gia̍h ê ióng-khì, sī oa̍h á-sī sí, thang hō͘ Ki-tok thong-kè góa chit-ê lâng tit-tio̍h êng-iāu.
腓1:21 因為,對我來講,活是基督,死是利益。
In-ūi, tùi góa lâi kóng, oa̍h sī Ki-tok, sí sī lī-ek.
腓1:22 若是繼續活啲會當做較多有效果的工作,我煞呣知欲揀什麼。
Nā-sī kè-sio̍k oa̍h-teh ōe-tàng chòe khah chōe ū hāu-kó ê kang-chok, góa soah m̄ chai beh kéng sím-mi̍h.
腓1:23 我進退兩難。我實在真愛離開此個世間及基督做夥,這應該是較好。
Góa chìn-thòe-lióng-lân. Góa si̍t-chāi chin ài lī-khui chit-ê sè-kan kap Ki-tok chòe-hé, che eng-kai sī khah hó.
腓1:24 不過,為著恁的緣故,我閣較著活落去。
Put-kò, ūi-tio̍h lín ê iân-kò͘, góa koh-khah tio̍h oa̍h lo̍h-khì.
腓1:25 對此項,我確信;我知我欲活落去,欲繼續及恁大家活落去,是欲互恁的信仰閣較進步,閣較有歡喜,
Tùi chit hāng, góa khak-sìn; góa chai góa beh oa̍h lo̍h-khì, beh kè-sio̍k kap lín tāi-ke oa̍h lo̍h-khì, sī beh hō͘ lín ê sìn-gióng koh-khah chìn-pō͘, koh-khah ū hoaⁿ-hí,
腓1:26 按呢我及恁閣相見的時,恁會因為基督耶穌有充分的理由通用我做誇口。(21 .26 「恁會因為基督耶穌…用我做誇口」 嘛通譯做 「恁會因為我…用基督耶穌做誇口」。 )
án-ni góa kap lín koh saⁿ-kìⁿ ê sî, lín ōe in-ūi Ki-tok Iâ-so͘ ū chhiong-hun ê lí-iû thang ēng góa chòe khoa-kháu.
腓1:27 無論按怎,恁的言行舉止著符合基督的福音。按呢,無論我會當閣去及恁相見抑呣,攏會當聽著恁的代誌,知恁攏用像一個心志徛在,同心做夥為著所信的福音拍拼。
Bô-lūn án-chóaⁿ, lín ê giân-hêng kú-chí tio̍h hû-ha̍p Ki-tok ê hok-im. Án-ni, bô-lūn góa ōe-tàng koh khì kap lín saⁿ-kìⁿ á-bōe, lóng ōe-tàng thiaⁿ-tio̍h lín ê tāi-chì, chai lín lóng ēng siâng chi̍t ê sim-chì khiā-chāi, tâng-sim chòe-hé ūi-tio̍h só͘ sìn ê hok-im phah-piàⁿ.
腓1:28 無論做什麼,呣免驚反對者的威脅,按呢通證明怹會失敗,恁會得勝;此個得勝是對上帝來的。
Bô-lūn chòe sím-mi̍h, m̄-bián kiaⁿ hoán-tùi-chiá ê ui-hia̍p, án-ni thang chèng-bêng in ōe sit-pāi, lín ōe tek-sèng; chit-ê tek-sèng sī tùi Siōng-tè lâi ê.
腓1:29 因為上帝呣若有賜恁特別的恩惠來信基督,嘛互恁為著基督受苦,
In-ūi Siōng-tè m̄-nā ū sù lín te̍k-pia̍t ê un-hūi lâi sìn Ki-tok, mā hō͘ lín ūi-tio̍h Ki-tok siū-khó͘,
腓1:30 來參與像款的爭戰;此個爭戰恁有看著我按怎戰,現在閣聽見我猶啲戰。
lâi chham-ú siâng-khoán ê cheng-chiàn; chit-ê cheng-chiàn lín ū khòaⁿ-tio̍h góa án-chóaⁿ chiàn, hiān-chāi koh thiaⁿ-kìⁿ góa iáu teh chiàn.

腓立比書

章 1 2 3 4

Please publish modules in offcanvas position.