彼得前書

章 1 2 3 4 5

彼得前書第1章

彼前1:1 我 —彼得是耶穌基督的使徒,我寫批互分散佇本都、加拉太、加帕多家、亞西亞、庇推尼等所在的流浪客。
Góa — Pí-tek sī Iâ-so͘ Ki-tok ê sù-tô͘, góa siá-phoe hō͘ hun-sòaⁿ tī Pún-to͘, Ka-lia̍p-thài, Ka-phàⁿ-to-ka, A-se-a, Pí-chhui-nî téng só͘-chāi ê liû-lōng-kheh.
彼前1:2 恁受揀選是照父上帝預定的旨意,對聖神成做聖潔,通順服耶穌基督,閣對伊的血得著潔淨。 願上帝豐豐富富賜恁恩典及平安!
Lín siū kéng-soán sī chiàu Pē Siōng-tè ū-tēng ê chí-ì, tùi Sèng Sîn chiâⁿ-chòe sèng-kiat, thang sūn-ho̍k Iâ-so͘ Ki-tok, koh tùi I ê huih tit-tio̍h kiat-chēng. Goān Siōng-tè hong-hong-hù-hù sù lín un-tián kap pêng-an!
彼前1:3 著稱讚咱的主耶穌基督的父上帝!根據伊無限的仁慈,通過耶穌基督對死人中復活,上帝有互咱重出世通得著活活的向望,
Tio̍h chheng-chàn lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê Pē Siōng-tè! Kun-kù I bô-hān ê jîn-chû, thong-kè Iâ-so͘ Ki-tok tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, Siōng-tè ū hō͘ lán têng-chhut-sì thang tit-tio̍h oa̍h-oa̍h ê ǹg-bāng,
彼前1:4 來承受伊為著恁保存佇天裡彼個袂朽爛,袂拍垃墋,袂消失的福氣。
lâi sêng-siū I ūi-tio̍h lín pó-chûn tī thiⁿ-ni̍h hit-ê bōe hiú-nōa, bōe phah lâ-sâm, bōe siau-sit ê hok-khì.
彼前1:5 這是欲互恁諸個通過信受伊的大能力保守的人,通得著準備佇終末的時機會實現的拯救。
Che sī beh hō͘ lín chiah-ê thong-kè sìn siū I ê tōa lêng-le̍k pó-siú ê lâng, thang tit-tio̍h chún-pī tī chiong-boa̍t ê sî-ki ōe si̍t-hiān ê chín-kiù.
彼前1:6 為著按呢,雖然恁現在暫時猶著受種種的試煉心艱苦,恁著歡喜。
Ūi-tio̍h án-ni, sui-jiân lín hiān-chāi chiām-sî iáu tio̍h siū chióng-chióng ê chhì-liān sim kan-khó͘, lín tio̍h hoaⁿ-hí.
彼前1:7 這是欲證明恁的信心堪得受考驗,比互火煉過猶會敗壞的金閣較寶貴,通互恁佇耶穌基督顯現的時得著稱讚、榮光,及尊貴。
Che sī beh chèng-bêng lín ê sìn-sim kham-tit siū khó-giām, pí hō͘ hé liān-kè iáu ōe pāi-hoāi ê kim koh-khah pó-kùi, thang hō͘ lín tī Iâ-so͘ Ki-tok hián-hiān ê sî tit-tio̍h chheng-chàn, êng-kng, kap chun-kùi.
彼前1:8 恁雖然呣曾看著伊,嘛疼伊;現在無看見伊,猶久信伊。恁有用言語袂當表達極大的歡喜,
Lín sui-jiân m̄-bat khòaⁿ-tio̍h I, mā thiàⁿ I; hiān-chāi bô khòaⁿ-kìⁿ I, iáu-kú sìn I. Lín ū ēng giân-gú bōe-tàng piáu-ta̍t ke̍k-tōa ê hoaⁿ-hí,
彼前1:9 因為恁會得著信的結果,就是靈魂的得救。
in-ūi lín ōe tit-tio̍h sìn ê kiat-kó, chiū-sī lêng-hûn ê tit-kiù.
彼前1:10 關係此個拯救,預言恁會得著恩典許個先知已經有研究閣詳細查考。
Koan-hē chit-ê chín-kiù, ū-giân lín ōe tit-tio̍h un-tián hiah-ê sian-ti í-keng ū gián-kiù koh siông-sè cha-khó.
彼前1:11 怹得著佇怹心內基督的神對怹的指示,查考關係基督的受苦及後來得著榮光此個預言會佇什麼時,會按怎實現。
In tit-tio̍h tī in sim-lāi Ki-tok ê Sîn tùi in ê chí-sī, cha-khó koan-hē Ki-tok ê siū-khó͘ kap āu-lâi tit-tio̍h êng-kng chit-ê ū-giân ōe tī sím-mi̍h sî, ōe án-chóaⁿ si̍t-hiān.
彼前1:12 上帝有給怹啟示,互怹知怹的侍奉呣是為著家己,是為著恁。諸個事現在已經有靠對天來的聖神,通過福音的使者傳互恁;諸個事連天使嘛迫切啲聽候愛知。
Siōng-tè ū kā in khé-sī, hō͘ in chai in ê sū-hōng m̄-sī ūi-tio̍h ka-kī, sī ūi-tio̍h lín. Chiah-ê sū hiān-chāi í-keng ū khò tùi thiⁿ lâi ê Sèng Sîn, thong-kè hok-im ê sù-chiá thoân hō͘ lín; chiah-ê sū liân thiⁿ-sài mā pek-chhiat teh thèng-hāu ài chai.
彼前1:13 所以,恁的心志著準備便,著警醒,全心向望耶穌基督顯現的時所欲賜恁的恩典。
Só͘-í, lín ê sim-chì tio̍h chún-pī piān, tio̍h kéng-séng, choân-sim ǹg-bāng Iâ-so͘ Ki-tok hián-hiān ê sî só͘ beh sù lín ê un-tián.
彼前1:14 著做順服的子兒,呣通照恁前呣識上帝的時啲放縱私慾。
Tio̍h chòe sūn-ho̍k ê kiáⁿ-jî, m̄-thang chiàu lín chêng m̄-bat Siōng-tè ê sî teh hòng-chhiòng su-io̍k.
彼前1:15 呼召恁的上帝是聖潔,恁佇一切的行為嘛著聖潔。
Ho͘-tiàu lín ê Siōng-tè sī sèng-kiat, lín tī it-chhè ê hêng-ûi mā tio̍h sèng-kiat.
彼前1:16 因為聖經有記載:「恁著聖潔,因為我是聖潔。」
In-ūi Sèng-keng ū kì-chài, “Lín tio̍h sèng-kiat, in-ūi góa sī sèng-kiat. ”
彼前1:17 恁既然求叫用仝一個標準,照逐人的行為審判人彼位做父,就著用敬畏的心佇世間的日子作僑民生活。
Lín kì-jiân kiû-kiò ēng kâng chi̍t ê phiau-chún, chiàu ta̍k lâng ê hêng-ûi sím-phòaⁿ lâng Hit-ūi chòe Pē, chiū tio̍h ēng kèng-ùi ê sim tī sè-kan ê ji̍t-chí choh kiâu-bîn seng-oa̍h.
彼前1:18 因為恁知,恁受贖回脫離祖先留互恁彼款無路用的傳統,呣是用會敗壞的金銀,
In-ūi lín chai, lín siū sio̍k-hôe thoat-lī chó͘-sian lâu hō͘ lín hit khoán bô lō͘-ēng ê thoân-thóng, m̄-sī ēng ōe pāi-hoāi ê kim-gûn,
彼前1:19 是用彼位無缺點無污點的羊羔基督所流的寶血。
sī ēng hit-ūi bô khoat-tiám bô ù-tiám ê iûⁿ-ko Ki-tok só͘ lâu ê pó-huih.
彼前1:20 基督佇創造宇宙以前先互上帝揀選,佇此個末期才為著恁顯現。
Ki-tok tī chhòng-chō ú-tiū í-chêng seng hō͘ Siōng-tè kéng-soán, tī chit-ê boa̍t-kî chiah ūi-tio̍h lín hián-hiān.
彼前1:21 恁通過基督信互伊對死人中復活閣賜伊榮光彼位上帝;按呢,恁的信及向望攏在佇上帝。
Lín thong-kè Ki-tok sìn hō͘ I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h koh sù I êng-kng hit-ūi Siōng-tè; án-ni, lín ê sìn kap ǹg-bāng lóng chāi-tī Siōng-tè.
彼前1:22 恁已經對順趁真理來潔淨家己,有純真的手足之情,就著用清氣的心對心底熱切相疼。
Lín í-keng tùi sūn-thàn chin-lí lâi kiat-chēng ka-kī, ū sûn-chin ê chhiú-chiok-chi-chêng, chiū tio̍h ēng chheng-khì ê sim tùi sim-tóe jia̍t-chhiat saⁿ-thiàⁿ.
彼前1:23 恁重出世,呣是對會敗壞,是對袂敗壞的種籽,就是通過上帝活活、永遠呣無去的話。
Lín têng-chhut-sì, m̄-sī tùi ōe pāi-hoāi, sī tùi bōe pāi-hoāi ê chéng-chí, chiū-sī thong-kè Siōng-tè oa̍h-oa̍h, éng-oán bōe bô-khì ê ōe.
彼前1:24 因為聖經有記載:人攏親像草,怹的榮華攏親像草花;草會焦,花會謝, 
In-ūi Sèng-keng ū kì-chài: Lâng lóng chhin-chhiūⁿ chháu, in ê êng-hôa lóng chhin-chhiūⁿ chháu hoe; chháu ōe ta, hoe ōe siā, 
彼前1:25 總是主的話永遠存在。 這就是傳互恁的福音的信息。
chóng-sī Chú ê ōe éng-oán chûn-chāi. Che chiū-sī thoân hō͘ lín ê hok-im ê sìn-sit.

彼得前書

章 1 2 3 4 5

Please publish modules in offcanvas position.