猶大書

章 1

猶大書

猶1:1 我是耶穌基督的奴僕,雅各的兄弟猶大,我寫批互許個受上帝選召,得著父上帝的疼,受耶穌基督保祐的人。
Góa sī Iâ-so͘ Ki-tok ê lô͘-po̍k, Ngá-kok ê hiaⁿ-tī Iû-tāi, góa siá-phoe hō͘ hiah-ê siū Siōng-tè soán-tiàu, tit-tio̍h Pē Siōng-tè ê thiàⁿ, siū Iâ-so͘ Ki-tok pó-iū ê lâng.
猶1:2 願上帝豐豐富富賜恁憐憫、平安,及慈愛!
Goān Siōng-tè hong-hong-hù-hù sù lín lîn-bín, pêng-an, kap chû-ài!
猶1:3 親愛的朋友,我早就一直愛欲寫批互恁,及恁談論咱攏有份的拯救。我感覺此陣需要隨時寫批給恁鼓勵,愛恁為著上帝只有一遍就夠額傳授互伊子民此個信仰繼續奮鬥。
Chhin-ài ê pêng-iú, góa chá chiū it-ti̍t ài-beh siá-phoe hō͘ lín, kap lín tâm-lūn lán lóng ū-hūn ê chín-kiù. Góa kám-kak chit-chūn su-iàu sûi-sî siá-phoe kā lín kó͘-lē, ài lín ūi-tio̍h Siōng-tè chí-ū chi̍t piàn chiū kàu-gia̍h thoân-siū hō͘ I chú-bîn chit-ê sìn-gióng kè-sio̍k hùn-tò͘.
猶1:4 因為有一寡無敬畏上帝的人偷偷仔鑽入來咱中間,利用咱的上帝的恩典做放縱的藉口,閣呣認惟一的主宰咱的主耶穌基督。真早以前聖經就預言諸個人一定著受刑罰。
In-ūi ū chi̍t-kóa bô kèng-ùi Siōng-tè ê lâng thau-thau-á chǹg ji̍p-lâi lán tiong-kan, lī-iōng lán ê Siōng-tè ê un-tián chòe hòng-chhiòng ê chià-kháu, koh m̄ jīn î-it ê Chú-cháiⁿ lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok. Chin chá í-chêng Sèng-keng chiū ū-giân chiah-ê lâng it-tēng tio̍h siū hêng-hoa̍t.
猶1:5 雖然恁知諸個一切的事,我猶久欲給恁提醒,主一遍就完全將以色列百姓對埃及地救出來,後來毀滅許個呣信的人。
Sui-jiân lín chai chiah-ê it-chhè ê sū, góa iáu-kú beh kā lín thê-chhíⁿ, Chú chi̍t piàn chiū oân-choân chiong Í-sek-lia̍t peh-sìⁿ tùi Ai-ki̍p tōe kiù chhut-lâi, āu-lâi húi-bia̍t hiah-ê m̄ sìn ê lâng.
猶1:6 閣許個無守本分,離開本位的天使,怹互鎖鏈永遠鍊佇烏暗的深淵;上帝給怹關佇遐,聽候審判的大日子。
Koh hiah-ê bô siú pún-hūn, lī-khui pún-ūi ê thiⁿ-sài, in hō͘ só-liān éng-oán liān tī o͘-àm ê chhim-ian; Siōng-tè kā in koaiⁿ tī hia, thèng-hāu sím-phòaⁿ ê tōa Ji̍t-chí.
猶1:7 住佇所多瑪、蛾摩拉,及附近城市的人,嘛及許個天使像款淫亂,放縱反自然的性慾,受著永遠袂化的火的刑罰,做眾人的警戒。
Tòa tī Só͘-to-má, Gô-mô͘-la, kap hù-kūn siâⁿ-chhī ê lâng, mā kap hiah-ê thiⁿ-sài siâng-khoán îm-loān, hòng-chhiòng hoán chū-jiân ê sèng-io̍k, siū-tio̍h éng-oán bōe hoa ê hé ê hêng-hoa̍t, chòe chèng-lâng ê kéng-kài.
猶1:8 像款,諸個空思妄想的人嘛損害家己的身軀,藐視上帝的權威,侮辱天頂許個尊榮者。
Siâng-khoán, chiah-ê khong-su bōng-sióng ê lâng mā sún-hāi ka-kī ê seng-khu, biáu-sī Siōng-tè ê koân-ui, bú-jio̍k thiⁿ-téng hiah-ê chun-êng-chiá.
猶1:9 天使長米迦勒為著摩西的遺體及魔鬼爭論的時,嘛呣敢用誹謗的話責備,只有講:「主譴責你!」
Thiⁿ-sài-tiúⁿ Bí-ka-le̍k ūi-tio̍h Mô͘-se ê ûi-thé kap Mô͘-kúi cheng-lūn ê sî, mā m̄-káⁿ ēng húi-pòng ê ōe chek-pī, chí-ū kóng, “Chú khiàn-chek lí!”
猶1:10 呣拘諸個人誹謗怹所無了解的事;怹親像野獸去做照本能所知的代誌,結果受毀滅。
M̄-kú chiah-ê lâng húi-pòng in só͘ bô liáu-kái ê sū; in chhin-chhiūⁿ iá-siù khì chòe chiàu pún-lêng só͘ chai ê tāi-chì, kiat-kó siū húi-bia̍t.
猶1:11 怹慘啊!因為怹行該隱的路,閣為著錢財陷落佇巴蘭的錯誤。怹及可拉像款,因為背叛來滅亡。
In chhám à! In-ūi in kiâⁿ Kai-ún ê lō͘, koh ūi-tio̍h chîⁿ-châi hām-lo̍h tī Pa-lân ê chhò-gō͘. In kap Khó-la siâng-khoán, in-ūi pōe-poān lâi bia̍t-bông.
猶1:12 怹呣知見笑,大食大飲,家己顧食,來破壞恁的愛餐。怹親像雲互風吹來吹去,攏無落雨;親像樹到秋天亦無結果子,互人連根摳起來,死甲焦硞硞。
In m̄ chai kiàn-siàu, tōa-chia̍h tōa-lim, ka-kī kò͘-chia̍h, lâi phò-hoāi lín ê ài-chhan. In chhin-chhiūⁿ hûn hō͘ hong chhe-lâi chhe-khì, lóng bô lo̍h-hō͘; chhin-chhiūⁿ chhiū kàu chhiu-thiⁿ ia̍h bô kiat ké-chí, hō͘ lâng liân kun khau khí-lâi, sí-kah ta-khok-khok.
猶1:13 怹嘛親像波浪噴出水沫,露出家己的見笑;親像離開軌道的星落入去上帝為著怹永遠保留彼個烏暗的深淵。
In mā chhin-chhiūⁿ pho-lōng phùn-chhut chúi-phe̍h, lō͘-chhut ka-kī ê kiàn-siàu; chhin-chhiūⁿ lī-khui khúi-tō ê chhiⁿ lak ji̍p-khì Siōng-tè ūi-tio̍h in éng-oán pó-liû hit-ê o͘-àm ê chhim-ian.
猶1:14 亞當的第七代孫以諾預言諸個人講:「恁看!主有導千千萬萬的聖天使來,
A-tong ê tē-chhit tāi sun Í-lo̍k ū-giân chiah-ê lâng kóng, “Lín khòaⁿ! Chú ū chhōa chheng-chheng bān-bān ê sèng thiⁿ-sài lâi,
猶1:15 欲審判所有的人,刑罰一切無敬虔的罪人,因為怹用無敬虔的方法做一切無敬虔的事,閣講褻瀆上帝的話。」
beh sím-phòaⁿ só͘-ū ê lâng, hêng-hoa̍t it-chhè bô kèng-khiân ê chōe-jîn, in-ūi in ēng bô kèng-khiân ê hong-hoat chòe it-chhè bô kèng-khiân ê sū, koh kóng siat-to̍k Siōng-tè ê ōe.”
猶1:16 諸個人不時嗷嗷唸,埋怨,趁私慾做代誌,講大話,為著利益扶挺別人。
Chiah-ê lâng put-sî ngau̍h-ngau̍h-liām, bâi-oàn, thàn su-io̍k chòe tāi-chì, kóng tōa-ōe, ūi-tio̍h lī-ek phô͘-tháⁿ pa̍t-lâng.
猶1:17 親愛的朋友,著會記得咱的主耶穌基督的使徒預言的話。
Chhin-ài ê pêng-iú, tio̍h ōe kì-tit lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê sù-tô͘ ū-giân ê ōe.
猶1:18 怹有給恁講:「佇末期,有一寡趁家己無敬虔的慾念做代誌的人會出現,怹愛恥笑別人的信仰。」
In ū kā lín kóng, “Tī boa̍t-kî, ū chi̍t-kóa thàn ka-kī bô kèng-khiân ê io̍k-liām chòe tāi-chì ê lâng ōe chhut-hiān, in ài thí-chhiò pa̍t-lâng ê sìn-gióng.”
猶1:19 諸個是製造紛爭,受本性支配,無及聖神結連的人。
Chiah-ê sī chè-chō hun-cheng, siū pún-sèng chi-phòe, bô kap Sèng Sîn kiat-liân ê lâng.
猶1:20 恁咧,親愛的朋友,著將家己建立佇恁至聖的信仰頂面;著靠聖神祈禱。
Lín leh, chhin-ài ê pêng-iú, tio̍h chiong ka-kī kiàn-li̍p tī lín chì-sèng ê sìn-gióng téng-bīn; tio̍h khò Sèng Sîn kî-tó.
猶1:21 著踮佇上帝的疼保守家己,仰望咱的主耶穌基督的憐憫,直到得著永遠的活命。
Tio̍h tiàm tī Siōng-tè ê thiàⁿ pó-siú ka-kī, gióng-bōng lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê lîn-bín, ti̍t-kàu tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā.
猶1:22 對一寡心存憢疑的人,著憐憫怹;,
Tùi chi̍t-kóa sim chûn giâu-gî ê lâng, tio̍h lîn-bín in;
猶1:23 有一寡人,著對火中給怹救出來;閣有一寡人,著憐憫怹,呣拘著家己警戒,連怹互情慾染著的衫都著厭惡。
ū chi̍t-kóa lâng, tio̍h tùi hé-tiong kā in kiù chhut-lâi; koh ū chi̍t-kóa lâng, tio̍h lîn-bín in, m̄-kú tio̍h ka-kī kéng-kài, liân in hō͘ chêng-io̍k bak-tio̍h ê saⁿ to tio̍h iàm-ò͘ⁿ.
猶1:24 上帝會保護恁袂墜落,互恁無缺點,歡歡喜喜徛佇伊榮耀的面前。
Siōng-tè ōe pó-hō͘ lín bōe tūi-lo̍h, hō͘ lín bô khoat-tiám, hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí khiā tī I êng-iāu ê bīn-chêng.
猶1:25 願獨一的上帝 — 咱的救主,通過咱的主耶穌基督得著榮光、尊嚴、能力,及權柄,對萬古到現在,直到永遠。阿們!
Goān to̍k-it ê Siōng-tè — lán ê Kiù-chú, thong-kè lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h êng-kng, chun-giâm, lêng-le̍k, kap koân-pèng, tùi bān-kó͘ kàu hiān-chāi, ti̍t-kàu éng-oán. Amen!

猶大書

章 1

Please publish modules in offcanvas position.